Нові інформаційні списки статей з періодичних видань
Наукова робота
Четвер, 27 жовтня 2011, 14:24

Науково-бібліографічний відділ постійно складає інформаційні списки статей з періодичних видань до важливих подій у суспільному житті а також за основними науковими напрямками університету та напрямками наукової роботи кафедр університету. Нові інформаційні списки складені до знаменних дат. До Дня працівника освіти 3 жовтня складений список «Вища освіта»; до Дня працівників стандартизації та метрології 10 жовтня складений список «Метрологія і стандартизація». Списки призначені керівництву, співробітникам, викладачам та студентам університету. Вони можуть стати в пригоді при написанні доповідей, рефератів, проведенні конференцій, круглих столів тощо.

Вища школа (.doc)

Метрологія і стандартизація (.doc)

 

Вища освіта

 

Інформаційний список статей з періодичних видань

1.Артемова Л. Виховання чи лише навчання студентів / Л. Артемова // Вища школа. - 2011. - N1. - С. 93-103.

2. Артюх С. Виховання професійних і спеціальних психофізіологічних якостей у майбутніх інженерів - запорука зниження ризику техногенних катастроф / С. Артюх, О. Лазуренко // Вища школа. - 2011. - N3. - С. 85-90.

3. Байденко В. Еволюція бакалаврату і магістратури: 1999-2010 роки (європейський ракурс) / В. Байденко // Вища школа. - 2011. - N1. - С. 9-23.

4. Бондаренко М. Інтеграція в європейську систему вищої освіти в ІТ- галузі шляхом участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах / М. Бондаренко // Вища школа. - 2011. - N2. - С. 7-15.

5. Веремко А.В. Анализ требований к системе менеджмента качества высшего учебного заведения / А.В. Веремко, К.Н. Маловик // Вісник КНУТД. - 2011. - N1. - С. 138-142.

В работе проведен анализ процесса контроля успеваемости студентов вуз. Для повышения качества контроля успеваемости предлагается использование его качественного оценивания с помощью квалиметрических методов. Показана целесообразность введения систем контроля и мониторинга успеваемости для усовершенствования системы менеджмента качества вуз.

6. Вієвська М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа. - 2011. - N1. - С. 75-82.

7. Внукова Н. Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах ХХІ століття / Н. Внукова // Вища школа. - 2010. - N12. - С. 26-36.

8. Засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів Київського регіону // Економіка та держава. - 2011. - N1. - С. 9.

9. Звєряков М. Особливості формування магістерських програм наукового і професійного спрямування з урахуванням вимог бізнес-середовища / М. Звєряков, А. Ковальов, Т. Кублікова // Вища школа. - 2011. - N4. - С. 23-33.

10. Зіньковський Ю. Камені спотикання вітчизняної вищої освіти / Ю. Зіньковський // Вища школа. - 2011. - N3. - С. 7-18.

11. Іванов Ю. Досвід підготовки магістрів з оподаткування в Харківському економічному університеті / Ю. Іванов // Вища школа. - 2010. - N12. - С. 50-62.

12. Мусієнко І.І. Напрями удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти / І.І. Мусієнко // Економіка та держава. - 2011. - N3. - С. 140-142.

13. Никифоренко В. Селективна підтримка обдарованих студентів як складова формування інтелектуального капіталу України / В. Никифоренко // Вища школа. - 2011. - N4. - С. 70-77.

14. Проценко О. Навчальний процес: проблеми та досвід їх вирішення / О. Проценко, О. Русєва // Вища школа. - 2011. - N4. - С. 34-41.

15. Раєвнєва О. Розвиток інноваційної діяльності ВНЗ: формування сучасних фахівців на засадах державно-приватного партнерства / О. Раєвнєва // Вища школа. - 2010. - N12. - С. 37-49.

16. Сафонова В. Вдосконалення методологічних підходів до оцінки якості вищої освіти як загальнодержавного пріоритету / В. Сафонова // Економіст. - 2011. - N1. - С. 54-59.

17. Сиротіна О. Дослідження змін у парадигмі підготовки викладачів вищої школи у США / О. Сиротіна // Вища школа. - 2011. - N2. - С. 99-106.

18. Стецюк К. Художньо-естетична орієнтація студентів технічного ВНЗ як чинник підвищення їхньої професійної компетентності / К. Стецюк // Вища школа. - 2011. - N3. - С. 91-97.

19. Субіна О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг / О. Субіна // Вища школа. - 2011. - N1. - С. 46-54.

20. Суворовський О. Проблеми формування контингенту студентів у вищих навчальних закладах / О. Суворовський // Вища школа. - 2011. - N4. - С. 42-47.

21. Таланова Ж. Світові рейтинги університетів та основні ознаки вищої освіти високого класу: статистично-кореляційний і порівняльний аналіз / Ж. Таланова // Вища школа. - 2011. - N1. - С. 29-39.

22. Фещенко Т.С. Про особливості викладання вищої математики студентам з КНР / Т.С. Фещенко // Вісник КНУТД. - 2010. – Том 4, N5. - С. 224-226.

23. Хамініч С.Ю. Якість сучасної освіти України в умовах європейської інтеграції / С.Ю. Хамініч, Н.Ю. Білоусова // Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. - N11. - С. 62-68.

24. Хоменко О.В. Механізми забезпечення якості іншомовної освіти у вищій школі / О.В. Хоменко // Вісник КНУТД. - 2010. – Том 4, N5. - С. 26-231.

25. Шраменко Б.Л. Планування навчального процесу дисциплін за вибором студента / Б.Л. Шраменко, В.Ю. Щербань // Вісник КНУТД. - 2010. – Том 4, N5. - С. 245-246.

26. Шубартовський Г. Інтернаціоналізація університетської освіти / Г. Шубартовський // Вища школа. - 2011. - N4. - С. 59-63.

 

 

Метрологія і стандартизація

Інформаційний список статей з періодичних видань

 1. Гордієнко Т. Міжнародна метрологічна конференція CAFMET // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2010. - №3. – С. 31-32.
 2. Домницька В. Аналіз нормативних документів щодо соціальної відповідальності організації / В. Домницька, В. Жогло, В. Новіков // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2010. - №6.- С. 13-17.
 3. Колесник С. Метрологія і стандартизація – запорука якості та надійності // Охорона праці. -2010. - №12. – С. 30-31.
 4. Приміський В. Особливості застосування технологічних нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин і контролю їхніх обсягів / В.Приміський, В.Курдій // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2010. - №6.- С. 8-12.
 5. Розробка і впровадження національних стандартів на технічні засоби реабілітації / А. Салєєва, Т. Кудрявцева, В. Щетинін та ін. // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2010. - №6.- С. 18-23.
 6. Ситніченко В. Нові стандарти систем енергетичного менеджменту / В. Ситніченко, Г. Кисельова, Є. Стоякін // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. - №3. – С. 53-58.
 7. Скрипчук П.М. Організаційно-економічні основи стимулювання розвитку метрології, стандартизації та сертифікації // Економіка та держава. – 2008. - №10. – С. 43-46.
 8. Стан та перспективи розвитку системи європейської стандартизації// Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2010. - №6.-С. 28-29.
 9. Тіхосова Г. Необхідність створення національних стандартів інноваційної продукції із льону олійного / Г. Тіхосова, Т. Головенко, І. Мєняйло // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. - №3.- С. 9-12.
 10. Шаповал В. Міжнародна практика і досвід технічного регулювання // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. - №2.- С. 16-22.
 11. Шаповал В. Система технічного регулювання країн митного союзу // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. - №3.- С. 18-21.

 

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталогПеріодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика